ទឹកប្រាក់បន្ថែមប្រចាំថ្ងៃ ១០% សំរាប់ការលេងហ្គេម និង ស្លុត

 • បញ្ចូលទឹកប្រាក់ចាប់ពី១០$ឡើងទៅ និងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម១០%។
 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមខ្ពស់បំផុតត្រឹម១០០$។
 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមទទួលបាន ៨ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ។
 • សមាជិកដែលត្រូវទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះគឺតម្រូវអោយភ្នាល់វិលជុំចំនួន ៨ដង ទើបមានសិទ្ធិដកលុយបាន។
 • របៀបសរុបចំនួនភ្នាល់វិលជុំគឺ៖ (ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ជូល + ទឹកប្រាក់បន្ថែម១០%) x ៨
  ឧទាហរណ៍
  ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ = ១០០ល្លារ

  ទឹកប្រាក់បន្ថែម = ១០% x ១០០ដុល្លារ = ១០ដុល្លារ។

  លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ = (១០០ដុល្លារ+១០ដុល្លារ) x ៨ = ៨៨០ ដុល្លារ ។

លក្ខ័ណនៃការចូលរួម

 • ការផ្តល់ជូននេះ គឺសំរាប់តែសមាជិកដែលធ្លាប់លេងជាមួយ Joker-789 ម្តងរួចមកហើយតែប៉ុណ្ណោះ។
 • ការផ្តល់ជូននេះ គឺតម្រូវអោយសមាជិកភ្នាលវិលជុំចំនួន ៨ដង ទើបអាចដកលុយបាន។
 • បើសិនជាសមាជិកមានការលេង ស្លុត ហ្គេម និង កាស៊ីណូរួមគ្នានោះការភ្នាល់វិលជុំនិងផ្លាស់ប្តូរទៅជា ១៥ដង វិញ។
 • ការណីដែលសមាជិកមានគណនីច្រើន ឬ មានឯកសារពាក់ព័ន្ធខ្លះៗដែលដូច និងគណនីផ្សេងទៀត ក្រុមហ៊ុនត្រូវដកសិទ្ធិក្នុងការទទួលការផ្តល់ជូននេះវិញភ្លាម។
 • ការផ្តល់ជូននេះ មិនអាចធ្វើការ ដក-ដាក់ រំសាយ ឬ ផ្លាស់ប្តូរបានឡើង លើកលែងតែ ការភ្នាល់វិលជុំរបស់សមាជិកត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន។
 • រាល់ករណីដែលក្រុមការងារ Joker-789 ឆែកឃើញថាមានការលេងមិនប្រក្រតី ការកេងបន្លំបង្កើតការភ្នាល់វិលជុំដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូននេះ គឺក្រុមហ៊ុនត្រូវដក ឬ បង្កកប្រាក់ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងគណនីរបស់សមាជិកដែលបានគេងបន្លំនេះដោយគ្មានលក្ខ័ណ។
 • ក្រុមហ៊ុន Joker-789 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល ឬ ផ្លាស់ប្តូររាល់ការផ្តល់ជូននេះដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់ដំណឹងដល់សមាជិកអោយដឹងជាមុនឡើយ។
 • រាល់ការសម្រេចចិត្ត ឬ កាត់ក្តីរបស់ក្រុមការងារ Joker-789 គឺជាការសន្មត់ ឬ ការពិចារណាចុងក្រោយ។