ណែនាំមិត្តភ័ក្រទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេស

 • ការណែនាំសមាជិកថ្មីមកលេងជាមួយ Joker-789 និងទទួលបានទឹកប្រាក់រហូតដល់ ១០០ដុល្លារ។
 • ទឹកប្រាកដែលទទួលបាននេះគឺស្មើនិង ៥% នៃការលេងចាញ់របស់សមាជិកថ្មីពេញ ៣០ថ្ងៃ ដោយគិតពីថ្ងៃដាក់ប្រាក់លើកទីពីររបស់សមាជិកថ្មី។
 • សមាជិកថ្មីត្រូវមានឯកសារដែលក្រុមហ៊ុនតម្រូវអោយភ្ជាប់មកជាមួយ និងមិនដូចគ្នាជាមួយឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលក្រុមហ៊ុនមានរួចហើយ។
 • បើសិនជាក្នុងរយះពេល៣០ថ្ងៃ មិនមានការលេង ឫ មិនមានការចាញ់ទេនោះ សមាជិកនៅតែអាចរក្សាសិទ្ធយកទឹកប្រាក់ត្រឡប់វិញ ៥% នៅ៣០ថ្ងៃបន្ទាប់។
 • ចំណាំ៖
  – ទឹកប្រាកត្រឡប់វិញ ៥% នេះនិងត្រូវបានគិតដោយស្វ័យប្រវត្តបើសិនទឹកប្រាក់នោះមានចំនួនចាប់ពី ១០$ឡើងទៅ។
  – ទឹកប្រាក់ត្រឡប់វិញ ៥%នេះ និងត្រូវវេរត្រឡប់ ឫ ដាក់ក្នុងគណនីរបស់សមាជិកភ្លាមៗទៅតាមការស្នើសុំរបស់សមាជិកដែលទទួលបានដោយគ្មានលក្ខណ្ឌ។
  – ក្រុមហ៊ុន Joker-789 មានសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរ និងកាត់ក្តីផ្សេងៗ ដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ដំណឺងជាមុន។