ការផ្តល់ជូនក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកថ្មីរបស់ Joker-789

 • ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម១០០% (ខ្ពស់បំផុត២៥$ក្នុងសមាជិកម្នាក់ៗ)។
 • សមាជិកថ្មីត្រូវបញ្ជូលទឹកប្រាក់ចាប់ពី១០$ឡើងទៅទើបមានសិទ្ធិទទួលប្រាក់បន្ថែមនេះ។
 • វេបសាយដែលចូលរួមមាន Joker, Pussy888, 918kiss។

លក្ខ័ណនៃការចូលរួម

 • ការផ្តល់ជូននេះសំរាប់តែសមាជិកថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ។
 • ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ រួមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ តំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំចំនួន ១០ដង ទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។
 • ក្នុងករណីសមាជិកថ្មីលេងក្នុងកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ តំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំចំនួន ២០ដងវិញ ទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន
 • របៀបសរុបចំនួនភ្នាល់វិលជុំគឺ៖ (ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ជូល + ទឹកប្រាក់បន្ថែម១០០%) x ២០
  ឧទាហរណ៍
  ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ = ១០០ល្លារ

  ទឹកប្រាក់បន្ថែម = ១០០% x ១០០ដុល្លារ = ១០០ដុល្លារ។

  លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ = (១០០ដុល្លារ+១០០ដុល្លារ) x ២០ = ៤០០០ ដុល្លារ ។

 • ប្រាក់បន្ថែមនេះផ្តល់ជូនសមាជិកតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយនាក់។ ក្នុងករណីក្រុមការងារ Joker-789 រកឃើញថាមានការបន្លំ ឬ មានឯកសារពាក់ព័ន្ធដូចសមាជិកចាស់ភ្លាម យើងខ្ញុំនិងធ្វើការដកហូតប្រាប់បន្ថែមវិញ ឬ បញ្ឈប់ការលេងភ្លាមៗ។
 • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចធ្វើការដក-ដាក់ប្រាក់ រំសាយ ឬ ផ្លាស់ប្តូរអ្វីបានទាំងអស់ លើកលែងតែ ការភ្នាល់វិលជុំរបស់សមាជិកត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន។
 • សមាជិកថ្មីត្រូវត្រៀមលក្ខណះដូចជា៖ បញ្ជីធនាគា-លេខបញ្ជី (វីង អេប៊ីអេ អេស៊ីលីដា….) ឈ្មោះបញ្ជី អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ អ៊ីម៉េល លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋាន។
 • ក្នុងករណីដែលសមាជិកថ្មីមិនទទួលទឹកប្រាក់បន្ថែម Joker-789 តម្រូវអោយភ្នាល់វិលជុំមួយដងទើបអាចដកប្រាក់បាន។
 • ក្រុមហ៊ុន Joker-789 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល ឬ ផ្លាស់ប្តូររាល់ការផ្តល់ជូននេះដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់ដំណឹងដល់សមាជិកអោយដឹងជាមុនឡើយ។
 • រាល់ការសម្រេចចិត្ត ឬ កាត់ក្តីរបស់ក្រុមការងារ Joker-789 គឺជាការសន្មត់ ឬ ការពិចារណាចុងក្រោយ។