ទឹកប្រាក់បន្ថែមប្រចាំថ្ងៃរាងរាល់សប្តាហ៍

  • ក្រុមហ៊ុន Joker-789 និងមានការប្រកាស ការផ្តល់ជូនបន្ថែមផ្សេងៗទៀត រាងរាល់អាទិត្យ ឫ ក្នុងពេលណាមួយតាមរយះ ការឃោសនា ក្នុងគេហទំព័រ ឫ ក្នុងទំព័រហ្វេសបុករបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់។
  • រាល់ការទទួលទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ គឺសំរាប់តែសមាជិកចាស់របាស់ Joker-789 តែប៉ុណ្ណោះ។
  • នៅថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនប្រកាសទឹកប្រាក់បន្ថែមប្រចាំសប្តាហ៍ សមាជិកអាចជ្រើសរើសយកទឹកប្រាក់បន្ថែមតែមួយប្រភេទតែប៉ុណ្ណោះ ឧទាហរណ៍៖ សមាជិកយកទឹកប្រាក់បន្ថែមប្រចាំថ្ងៃ ដូច្នេះមិនមានសិទ្ធិប្តូរយកទឹកប្រាក់ប្រចាំសប្តាហ៍ក្នុងអំឡុងពេលនោះបានទេ។
  • គ្រប់ការផ្តល់ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Joker-789 អាចដាក់ក្នុងគណនីរបស់សមាជិកបាន លុះត្រាតែ គណនីរបស់សមាជិកស្មើនិងសូន្យ។